Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Kandydaci na studia

Kandydaci na studia

Informacje dla kandydatów z niepełnosprawnościami i przewlekle chorych

 

Osoby niepełnosprawne mogą rekrutować się na dowolny, wybrany przez siebie kierunek studiów. Postępowanie kwalifikacyjne odbywa się według ogólnie przyjętych zasad.

Szczegółowe informacje dotyczące studiów oferowanych na Politechnice Śląskiej oraz procesu rekrutacji dostępne są na stronie dla kandydatów. Prosimy o zapoznanie się z ofertą dydaktyczną Politechniki Śląskiej w celu wyboru najwłaściwszego dla siebie kierunku studiów. Dodatkowe informacje dotyczące wybranego kierunku oraz specyfiki studiów można uzyskać na wydziałach.

 

W przypadku kwalifikacji odrębnej niż przyjęcie na podstawie wyników maturalnych - na podstawie egzaminu wstępnego lub rozmowy kwalifikacyjnej - istnieje możliwość dostosowania formy ich przeprowadzania do indywidualnych potrzeb kandydata. Zmiana formy egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej nie jest jednoznaczna ze zwolnieniem z procedury rekrutacyjnej - ma ona na celu jedynie dostosowanie jej do potrzeb niepełnosprawnego kandydata.

W rekrutacji na studia I stopnia egzamin wstępny obowiązuje tylko kandydatów na Wydział Architektury.
W rekrutacji na studia II stopnia na wybranych kierunkach może obowiązywać sprawdzian (egzamin) wstępny lub rozmowa kwalifikacyjna.

Osoby ubiegające się o dostosowanie formy egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej prosimy o wcześniejsze zgłoszenie się do Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami co najmniej 3 tygodnie przed terminem egzaminu/rozmowy kwalifikacyjnej. W przypadku zgłoszeń po tym terminie nie możemy zagwarantować możliwości udzielenia wsparcia.

Pomoc podczas egzaminów wstępnych i rozmów kwalifikacyjnych

Oferujemy pomoc kandydatom z niepełnosprawnościami stosownie do ich szczególnych potrzeb. Forma wsparcia jest ustalana indywidualnie dla każdego kandydata i może obejmować:

  • dostosowanie formy egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej – przez zmianę formy z pisemnej na ustną lub z ustnej na pisemną,
  • możliwość zdawania egzaminu z wykorzystaniem dostosowanego komputera lub z użyciem oprogramowania wspomagającego,
  • adaptację materiałów egzaminacyjnych (materiały opracowane w brajlu, druku powiększonym lub w formie elektronicznej),
  • wydłużenie czasu trwania egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej – maksymalnie o 50%,
  • możliwość korzystania ze specjalistycznego sprzętu,
  • możliwość korzystania z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.

 

Forma wsparcia jest ustalana na podstawie przedstawionych przez kandydata informacji. Kandydatom mogą zostać zaproponowane również inne formy wsparcia, w zależności od rodzaju i stopnia ich niepełnosprawności.