Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Studia bez barier

Politechnika Śląska przyjazna osobom z niepełnosprawnościami

Dostępność obiektów Politechniki Śląskiej dla osób z niepełnosprawnością ruchową

 

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego - stan na 01.01.2021 r. - link

 

Jednostki dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach:

 • Wydział Architektury (podjazd przy wejściu na Wydział Budownictwa),
 • Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki,
 • Wydział Budownictwa (podjazd na tyłach budynku),
 • Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej,
 • Wydział Inżynierii Biomedycznej,
 • Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii (wejście na tyłach budynku),
 • Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki (platforma przy wejściu na Wydział Mechaniczny Technologiczny) - dostosowany jest tylko budynek przy ul. Konarskiego 18,
 • Wydział Matematyki Stosowanej (podjazd przy wejściu do Biblioteki Głównej),
 • Wydział Mechaniczny Technologiczny,
 • Wydział Organizacji i Zarządzania,
 • Instytut Badań nad Edukacją i Komunikacją ,
 • Centrum Kształcenia Inżynierów,
 • Centrum Edukacyjno-Kongresowe w Gliwicach,
 • Biblioteka Główna.

Pokoje dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach dostępne są w:

 • Domu Studenckim "Barbara" w Gliwicach,
 • Domu Studenckim "Alaska" w Zabrzu.

Wydziałowi Pełnomocnicy Dziekana ds. Osób z Niepełnosprawnościami

Na każdym wydziale znajduje się Pełnomocnik Dziekana ds. Osób z Niepełnosprawnościami, z którym również można się skontaktować w sprawie wsparcia.

Stypendia dla osób z niepełnosprawnościami 

Uczelnia oferuje dodatkowe stypendia dla studentów i doktorantów niepełnosprawnych przyznawane na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności. O przyznanie stypendium można ubiegać się już od pierwszego roku studiów, a jego wysokość nie zależy od stopnia i rodzaju niepełnosprawności. Warunki ubiegania się o stypendium, w tym termin złożenia wniosku, określa właściwy Regulamin:

Regulamin świadczeń dla studentów Politechniki Śląskiej

Wnioski o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych w wersji elektronicznej dostępne są w zakładce Do pobrania. Niezależnie od ww. stypendium osoby z niepełnosprawnością mogą również otrzymywać, na takich samych zasadach jak inni studenci czy doktoranci, pozostałe świadczenia pomocy materialnej (m.in. stypendium socjalne, stypendium rektora dla najlepszych studentów, stypendium dla najlepszych doktorantów, stypendium ministra za wybitne osiągnięcia czy zapomogę).  Szczegółowych informacji udzielają Biura Obsługi Studentów właściwych Wydziałów. 

Indywidualna organizacja studiów

Studenci z niepełnosprawnością mogą skorzystać z indywidualnej organizacji studiów (IOS) polegającej na ustaleniu indywidualnego dla studenta planu zajęć lub planu studiów.

Biblioteka Główna dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami 

Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej posiada dwa multimedialne stanowiska dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością wzroku, które umożliwiają korzystanie z zasobów biblioteki oraz z Internetu. Stanowiska są dostępne w Czytelni Ogólnej nr 2 na parterze.

Biblioteka Główna umożliwia również dostęp do literatury poprzez źródła elektroniczne oraz bibliotekę cyfrową.

Zajęcia z wychowania fizycznego

Ośrodek Sportu Politechniki Śląskiej umożliwia studentom z niepełnosprawnościami udział w zajęciach wychowania fizycznego. Studenci mogą skorzystać z oferty medycznego treningu funkcjonalnego z elementami fitness i tańca. Zajęcia odbywają się w hali przy ul. Konarskiego 22, gdzie sala wraz z szatniami została dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W zajęciach mogą uczestniczyć również studenci z niepełnosprawnością, którzy mają już zaliczone zajęcia z wychowania fizycznego. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Ośrodka Sportu.